top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Smullerie onderdeel van JaKe Consulting CommV.

 1. Smullerie: JaKe Consulting , gevestigd te Kruishoutem met ondernemingsnummer BE0776.501.133.

 2. Klant: degene met wie Smullerie een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Smullerie en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,

 • Bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Smullerie.

 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 2 - Prijzen

 • Alle prijzen die Smullerie hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 • Alle prijzen die Smullerie hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Smullerie te allen tijde wijzigen.

 • Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Smullerie niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 • De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging.

Artikel 3 - Betalingen en betalingstermijn

 • Smullerie mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

 • De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na levering te hebben voldaan.

 • Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Smullerie de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 • Smullerie behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 4 - Gevolgen niet tijdig betalen

 • Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Smullerie gerechtigd een vergoeding van ‚Ǩ150 per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Smullerie.

 • De incassokosten worden berekend aan de hand van het wettelijk besluit.

 • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Smullerie zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Smullerie op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Smullerie, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Smullerie te betalen.

Artikel 5 - Levering

 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 • Levering vindt plaats bij Smullerie, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 • Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 • Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Smullerie het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

 • Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Smullerie kan tegenwerpen.

Artikel 6 - Levertijd

 • De door Smullerie opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 • De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Smullerie.

 • Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Smullerie niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 7 - Feitelijke levering

 • De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 8 - Transportkosten

 • Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 9 - Bewaring

 • Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 • Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 10 - Klachten

 • De klant dient een door Smullerie geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Smullerie daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming zodat Smullerie in staat is hierop adequaat te reageren.

 • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Artikel 11 - Ingebrekestelling

 • De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Smullerie.

 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Smullerie ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid Smullerie

 • Smullerie is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 • Indien Smullerie aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 • Smullerie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 • Indien Smullerie aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 • Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 13 - Overmacht

 • Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Smullerie 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Smullerie er weer aan kan voldoen.

 • Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 • Smullerie is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 14 - Wijziging algemene voorwaarden

 • Smullerie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Smullerie zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 • Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

bottom of page